Transparantredovisning

 

Basfakta

  • Assistansproffsen
 i Sverige AB
  • Organisationsnummer: 556861-1536
  • 
Bolagsform: Aktiebolag
  • VD/Verksamhetsansvarig: Göran Ekh

Kontaktinformation


Assistansproffsen i Sverige AB

Kungsgatan 4 C
591 30 Motala

Telefon: 0141 21 21 50 (växel)
Mail: info@assistansproffs.se

Kontaktperson: Göran Ekh, VD/Verksamhetsansvarig, Assistansproffsen i Sverige AB

1Assistansproffsens mål och riktning
Visionen för verksamheten är att bedriva personlig assistans i Sverige för att ge personer med funktionsnedsättning ett bättre liv samt vara branschens bästa arbetsgivare. Verksamheten avser vara ett kundnära bolag som är noga med att leverera den omsorg som de har kommit överens med brukaren om. Alla brukare har en personlig kundansvarig som ansvarar för att assistansen utförs enligt övernskommelsen. Kundansvarig är också närmaste chef för brukarens assistenter. Anpassning till målgrupperna ska skräddarsys beroende på de assistansberättigades funktionshinder, ålder, kön etcetera. Assistansproffsen är de assistansberättigades verktyg för att få en passande assistans utifrån önskemål och behov. Verksamheten arbetar med förhållningssätt och bemötandefrågor genom att diskutera detta regelbundet vid personalmöten. Handledning är också något som kommer att finnas i alla assistentgrupper. Verksamheten strävar efter att all personal ska uppträda sympatiskt och vara lyhörda. Assistansproffsen har uppdragsavtal mellan verksamheten och de assistansberättigade. Uppdragsavtalet har en ömsesidig uppsägningstid på tre månader och innehåller bland annat ett åtagande för Assistansproffsen att sköta bemanningsuppdraget. Fullmakt används då de assistansberättigade önskar företrädas av verksamheten gentemot myndigheter. Rutiner för hur myndighetskontakter sker har bifogats ansökan. Företaget kommer alltid att upprätta en genomförandeplan tillsammans med brukaren. Målet med genomförandeplanen är att tillmötesgå brukarens behov utifrån dennas perspektiv. På så vis säkerställs brukarens inflytande över assistensen, dess planering och utförande. Det övergripande ansvaret för företaget kommer att ligga på VDn. Detta ansvar inkluderar planering av verksamheten samt dess budget. Företaget får juridisk hjälp genom branschorganisationen och andra upparbetade kontakter inom området för personlig assistans, om det uppstår frågor som inte företagets tjänstemän kan lösa. Personalchefen innehar det övergripande personalansvaret för de personliga assistenterna och verksamhetsansvarig ansvarar för den dagliga driften av verksamheten.
2Assistansproffsens kvalitetsarbete
Assistansproffsen arbetar med ledningssytem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9
3 Medarbetare på Assistansproffsen
Anställda personliga assistenter uppgår 2017 till ca 110 st och på kontoret finns det 5 st anställda. Kontorets tjänster är, VD/Verksamhetsansvarig, personalchef, kundansvarig, sakkunnig och löneadministratör.
4Kollektivavtal
Assistansproffsen har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.